02.02.2024

Hospodaření v obecním lese

Aby zůstala zachována odborná úroveň hospodaření v lesích, je vlastníkům uložena povinnost hospodařit v součinnosti s odborným lesním hospodářem (OLH). Ve středoevropských zemích je nařízení o odborném dozoru na hospodaření v lesích praktikováno bezmála 150 let, správu více jak 140 ha lesů ve vlastnictví Obce Semněvice pro obec vykonává René Poslední.

Starosta obce společně s lesním hospodářem 2. 2. 2024 společně prošli větší část obcí spravovaných lesů. Starosta obce byl obeznámen s problémy jednotlivých porostů, s výsadbou skladem dřevin v jednotlivých porostových sekcích. Je chvályhodné, že se obci prostřednictvím lesního hospodáře daří získávat dotační tituly na novou výsadbu stromů, která respektuje podmínky pro pěstování vícedruhového zdravého lesa, které je dobrou prevencí pro šíření dřevokazných škůdců. Starosta obce se seznámil s projektováním zalesnění vytěžených ploch, s vyznačováním výchovných zásahů v porostech do 40 let věku (prořezávky a probírky). Společně s lesním hospodářem starosta řešil nastavení cen pro samovýrobu dřeva, spolupráci obce při revitalizaci a případné rekonstrukci lesních cest. Lesní hospodář byl seznámen s výsledky Krajinotvorné studie, která mj. zahrnuje i rozpracování návrhů okružních procházkových cest pro občany obce. Domluven byl společný postup pro případné vytypování pozemků ve vlastnictví obce, které z kategorie "ostatní plochy", by mohly být převedeny do kategorie lesa, který by do budoucích časů umožňoval lepší hospodářské využití.

Vzhledem k tomu, že je lesní hospodářství výrazným příspěvkem obecního rozpočtu cca 1 mil Kč ročně, je zapotřebí mít dobře nastavená pravidla pro kontrolu hospodaření lesa, mezi něž patří důslednější evidence a kontrola správy lesa, mezi něž patří zejména:

Roční bilance plnění závazných ukazatelů lesního hospodářského plánu (LHP) . Je to jednoduchý přehled o plnění decenálního (desetiletého) předpisu těžeb, probírek, prořezávek a zalesnění s uvedením zbývající výše úkolů. Z kolonek "dosud provedeno" a "zbývá provést" je i pro laika patrné časové plnění jednotlivých zákonných ukazatelů. Podkladem pro zpracování je lesní hospodářská evidence (LHE) . Její vedení je uloženo zákonem a starostové by se měli zajímat o to, zda jejich OLH tuto povinnost plní.

Roční plán činnosti podle jednotlivých výkonů vychází z bilancovaných úkolů LHP nebo a na ně navazujících výkonů zpracovaných podle jednotlivých porostů. Zodpovědný starosta nebo zastupitelstvo nepřipustí překračování ročního bilancovaného podílu těžeb na jedné straně a na straně druhé neprovádění ročního bilancovaného podílu prořezávek, probírek a zalesnění, které jsou nákladovými výkony.

Roční plán výnosů a nákladů - finanční plán se zpracuje na podkladě ročního plánu činnosti podle jednotlivých výkonů s použitím cen a sazeb v místě obvyklých.

Roční inventarizace zásob dřevní hmoty se provádí pravidelně ke stejnému datu podle plánu inventarizace ostatních zásob. Na skládkách v lesních porostech se fyzicky odsouhlasí zásoby dřeva podle jednotlivých kusů a porovnají se s evidencí o výrobě a dodávkách. Inventarizaci musí být přítomen nezávislý člen komise.

Roční rozbor hospodaření obsahuje porovnání skutečných výsledků hospodaření podle jednotlivých výkonů v cenách a technických (měrných ) jednotkách a zdůvodnění případných rozdílů. Součástí rozboru by měl být přehled fakturace dřeva a služeb podle jednotlivých subjektů a vyhodnocení dodržení doby splatnosti. U dodavatelských faktur by měly být založeny fotokopie smluv o dílo a živnostenských listů.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram