Úřad Povinné informace Povinné informace obce

Povinné informace obce

1. NÁZEV

Obec Semněvice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Semněvice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2022:
seznam zastupitelů:
Mgr. Antonín Kolář - starosta
Bc. Veronika Nováková - místostarostka
Iveta Hodinová - předsedkyně Finančního výboru
Milan Pepo - předseda Kontrolního výboru
 
Petr Šípek- člen Finančního výboru
Pavlína Marešová - člen Finančního výboru
Pachovská Andrea - člen Kontrolního výboru

VÝBORY A KOMISE

Finanční výbor

Předsedkyně: Iveta Hodinová Členové:  Pavlína Marešová, Petr Šípek

Kontrolní výbor

Předseda: Milan Pepo Členové:  Andrea Pachovská

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obec Semněvice
Semněvice č.p. 34
346 01 Hošovský Týn

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Semněvice
Semněvice č.p. 34
346 01 Hošovský Týn

4.3. Úřední hodiny, úřední dny:

pondělí: místostarostka: 15:00 - 16:30 hodin středa: starosta 15:00 - 19:00 hodin místostarostka 15:00 - 17:00 hodin účetní 17:30 - 19:00 hodin čtvrtek: starosta 15:00 - 18:00 hodin

4.4. Telefonní čísla:

Starosta: 602 369 777 Telefon: 379 493 138 E-mail: obec.semnevice@gmail.com

4.5. Číslo faxu:

379 493 138

4.6. Adresa internetové stránky:

www.semnevice.cz

4.7. Adresa e-podatelny:

obec.semnevice@gmail.com

4.8. Další elektronické adresy:

datová schránka - 265a65b epodatelna - mail obec.semnevice@gmail.com

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

6922321/0100 (Komerční banka, a.s.)

6. IČO

00253715

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

CZ00253715

8. DOKUMENTY

8.2. Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 • Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
 • Písemně - Obec Semněvice, Semněvice 34, 346 1 Horšovský Týn
 • Osobně - Obec Semněvice, Semněvice 34, 346 1 Horšovský Týn
 • e-mailem - obec.semnevice@gmail.com
 • Telefonicky - 602 369 777, 607 040 689, 379 493 138
 • Datová schránka -  265a65b
 • Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete zde

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

 • Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
 • Písemně - Obec Semněvice, Semněvice 34, 346 1 Horšovský Týn
 • Osobně - Obec Semněvice, Semněvice 34, 346 1 Horšovský Týn
 • e-mailem - obec.semnevice@gmail.com
 • Telefonicky - 602 369 777, 607 040 689, 379 493 138
 • Datová schránka -  265a65b
 • Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete  zde

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výroční zpráva dle zákona 106 rok 2021

Výroční zpráva dle zákona 106 rok 2022

Výroční zpráva dle zákona 106 rok 2023

POSKYTNUTÉ INFORMACE

POPISY ÚKONŮ ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI - ŽIVOTNÍ SITUACE

 • Informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce.
 • Současně však doporučujeme řešení životních situací na portálu veřejné správy zde

FORMULÁŘE

 • Dostupné formuláře v sídle úřadu obce
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Co když orgán žádosti nevyhoví:
 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá:
 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
Kdo o odvolání rozhodne:
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram