20.03.2024

Schválení dotace na I. etapu záchrany sochy sv. Jana Nepomuckého v Semněvicích

Obec Semněvice byla úspěšná v získání dotace Plzeňského kraje na I. etapu restaurování podstavce a záchranu památkově chráněné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Semněvicích. Zúročilo se tak roční úsilí, kdy v lednu roku 2023 byla socha po zaslání veškerých podkladů prohlášena za kulturní památku. Tento status pomohl obci získat lepší možnosti pro získání dotačního titulu k její záchraně.

Dne 20. 3. 2024 proběhla úvodní schůzka starosty obce s restaurátory v čele s restaurátorem Jaroslavem Šindelářem a jeho týmem, byl stanoven základní harmonogram postupu prací, které začnou v průběhu dubna tohoto roku.

Socha je vlivem působení povětrnostních vlivů dochována v torzálním stavu, poškozené jsou především její přední a spodní partie. Socha je ve velice špatném stavu v důsledku působení povětrnostních vlivů a dlouhodobé neúdržby. Především ve spodní a přední partii sochy došlo již v minulosti k odpadnutí povrchové vrstvy a následně k výraznému odvětrání povrchového reliéfu v řádu centimetrů (např. partie nohou, levého boku, pravé ruky, kříže, spodní části obličeje). Levá ruka z větší části zcela chybí. Místa, kde nedošlo k odpadnutí povrchové vrstvy, jsou pokryta nečistotami a lišejníkem. Na podstavci jsou rovněž patrné známky povětrnostních vlivů a dlouhodobé neúdržby, kámen je pokryt nánosy mechů a nečistot, omítky jsou v lícní vrstvě poškozené. Kovové prvky jsou poškozené nebo chybí, dochované části jsou zasažené korozí. Socha včetně podstavce vyžaduje neodkladný odborný restaurátorský zásah. Na základě dochované fotodokumentace lze rehabilitovat původní vzhled sochy, která je od r. 2023 prohlášena za kulturní památku a tvoří výraznou estetickou dominantu obce. Ministerstvo kultury uvádí, že si je plně vědomo torzálního stavu sochy, nicméně ve shodě se všemi odbornými stanovisky příslušných orgánů státní památkové péče, je toho názoru, že dotčená socha i v současném stavu představuje mimořádně kvalitní sochařské dílo z první poloviny 18. století. Z hlediska veřejného zájmu je důležitou součástí identity místa a má tedy rovněž významnou estetickou i urbanistickou funkci. S ohledem na finanční možnosti obce bude realizována pouze I. etapa renovačních prací. Obec má však zpracován návrh všech 3 etap vedoucích k záchraně sochy. Zbývající 2 etapy bude obec realizovat neodkladně v následujících letech.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram