01.03.2024

Zpracování stavebně historického zhodnocení kostela sv. Jiří v Semněvicích dokončeno

Obec Semněvice získala podrobný Stavebně historický průzkum kostela sv. Jiří v Semněvicích, jehož zpracovatelem je známý badatel a popularizátor památek západních Čech Zdeněk Procházka. Obec získává důležitý souhrnný dokument popisující jednotlivé fáze stavebního rozvoje a postupu výstavby památkově chráněné stavby kostela sv. Jiří, který je v majetku obce. Aby obec mohla v budoucnu vykonávat řádnou hospodárnou formu péče o památku, bude potřeba přistoupit k nutným rekonstrukčním pracím, pro některé z nich je stavebně historický průzkum nezbytný - zvláště pro žádosti o dotační tituly.

V krátkodobém horizontu je potřeba rekonstruovat hromosvody, které jsou několik let v nevyhovujícím stavu. Zároveň bude výhledově potřeba udělat revizi elektrického rozvodu sítí. Tyto opravy jsou nezbytné proto, aby v případě škodní události mohla obec využít sjednané plnění pojistné události. Pokud obec platí vysokou pojistku, dojde k závadě na elektroinstalaci, zahoření, poškození při bouřce ap., za současného stavu by obec nesplnila podmínky pro pojistné plnění, tedy zatímní vysoká pojistka je za současného stavu "zbytečná". V krátkodobém horizontu je též potřeba řešit drobné zatékání do kostela, které v dlouhodobém působení může mít pro cenné krovy kostela fatální důsledky - dřevokazné houby ap.

V dlouhodobějším výhledu je potřeba vyřešit problémy s nedokončenou rekonstrukcí venkovního pláště, pro kterou bude v budoucnu potřeba sehnat z dotačních titulů větší finanční částku. Samotný stavebně historický průzkum kostela přináší množství cenných informací, o nichž budou občané obce průběžně informováni. Pro případné zájemce je dokument k nahlédnutí na OÚ v Semněvicích. Předběžně je plánována komentovaná prohlídka kostela s panem Procházkou, o termínu budou občané včas informováni.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram