26.02.2024

Zpráva o výsledku hospodaření Obce Semněvice

Dne 22. 2. 2024 byl na Obecním úřadu v Semněvicích proveden komplexní audit ekonomickým odborem Krajského úřadu Plzeňského kraje, jehož se zúčastnil starosta obce Mgr. Antonín Kolář, místostarostka obce Bc. Veronika Nováková a Zdeňka Petříková - účetní obce. Přezkoumání hospodaření obce a kontrola povinné evidence obce bylo provedeno výběrovým způsobem, při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházelo ze znění právních předpisů platných ke dni kontroly.

Předmětem kontroly byla veškerá administrativa obce v přezkoumávaném termínu 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023. Audit se zaměřil na následující položky:

 • návrh a skladba rozpočtu na rok 2024
 • rozpočtová opatření v roce 2023
 • schválený rozpočet na rok 2023
 • střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025
 • závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2022
 • kompletní kontrola bankovních výpisů ke 31. 12. 2023
 • kompletní kontrola proplacených faktur za rok 2023
 • kontrola hlavní knihy s kontrolou obratů a zůstatků jednotlivých analytických účtů
 • Inventurní soupisy majetků a závazků za rok 2023
 • Kontrola veškerých pokladních dokladů za rok 2023
 • Kontrola pokladního deníku a jeho evidence
 • Účetní rozvaha
 • Účetní deník
 • Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu
 • Výkazy zisku a ztrát
 • Smluvní dokumentace
 • Smlouvy o převodu majetku
 • Zápisy z jednání zastupitelstva, včetně usnesení
 • Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru

Jsem moc rád, že při komplexním přezkoumání hospodaření ÚSC Semněvice nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve všech kontrolovaných parametrech. Obec byla pochválena za odpovědné hospodaření, kdy se z ročního rozpočtu na rok 2023 podařilo uspořit částku 2 859 419,- Kč. Obec vzala na vědomí dílčí metodickou připomínku k zápisu z jednání zastupitelstva, která byla již ve své formální části zapracována i pro zápis jednání zastupitelstva ze dne 22. 2. 2024. Rád bych touto cestou poděkoval paní účetní a paní místostarostce za součinnost, vedení a přípravu veškeré dokumentace. Jsem rád, že se podařilo vyřešit některé nesrovnalosti ve vztahu k zadávání zakázek pro správu obecního majetku a že předchozí přijatá opatření přijetí Směrnice o hospodaření obce jsou účinná a dodržují se.

< Aktuality
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram