Fara

Fara

ANOTACE

Poměrně kvalitní vrcholně barokní stavba. Zachované některé stropní podhledy a výplně dveří. Dílčí úpravy v 19. stol. Fara spolu s kostelem sv. Jiří vytváří dominantu obce.

DĚJINY

Stavba datovaná v klenáku portálu do r. 1739. Dílčí úpravy v 19. stol.

POPIS

Budova fary spolu s hospodářskými budovami se nachází při jihozápadním okraji vsi, skoro v jejím nejvýše položeném místě, objekt v poměrně dominantní poloze (patrný při dálkovém pohledu od západu). Po jižní a západní straně dvůr ohraničený hospodářskými budovami a oplocením. Jihovýchodně od fary kostel sv. Jiří. Budova fary jednopatrová zděná omítaná, na obdélném půdorysu (východní nároží lehce zaoblená), podélnou osou orientovaná cca ve směru S-J. Zdivo v přízemí smíšené z lomové žuly, kamene a cihel a v patře asi pouze cihelné. Střecha valbová pokrytá esovkami. V hřebeni střechy dva hranolové prosté omítané komíny. Východní podélné průčelí o osmi osách, se středním mělkým rizalitem, a s mírně předsazeným hladce omítnutým soklem. Ve střední ose přízemí žulový vjezdový portál pravoúhlého obrysu s výrazně segmentově vykrojenými horními rohy, otvor ukončen stlačeným obloukem. Ostění s komolými odrazníky, v patkách záklenku ploché římsky zalomené také na čelo, na ploše hlavního vrstveného klenáku vyrytý letopočet 1739. Vrata dřevěná dvoukřídlá rámová s lištovými kazetami, závěsy křížové (asi 2. pol. 19. stol.). Na stranách portálu po třech obdélných oknech. Okno ve druhé ose od jihu slepé. Zbylá dvě okna v jižní části s žulovým ostěním s vnější lištou, uchy a parapetní římsou, chráněná košovou voštinovou mříží. U ostatních oken ostění cihelná. Rámy dřevěné dvojité s dělenými křídly (snad 2. pol. 19. stol.). Přízemí ukončeno profilovanou kordonovou římsou. V patře okna obdélná, u středních čtyř (v rizalitu) kamenné ostění s lištou, uchy a parapetní římsou, zbývající mají ostění zděná, dřevěné dvojité rámy, křídla v ploše dělená (2. pol. 19. stol.). Průčelí ukončuje zděná korunní římsa se složitějším maltovým profilem. Severní průčelí v přízemí o třech okenních osách (2-1). Dvě okna od východu obdélná, zazděná. Okno v západní krajní ose s žulovým ostěním, před dřevěným rámem košová mříž. Přízemí ukončeno profilovanou kordonovou římsou. První patro osvětleno dvěma obdélnými okny, ostění zděná, rámy stejné jako u výše popsaných oken. Průčelí ukončuje zděná korunní římsa se složitějším maltovým profilem. Střecha ukončena valbou. Západní průčelí v přízemí o sedmi osách, ve střední ose vysoký vstup průjezdu ukončený stlačeným obloukem. Vrata dvoukřídlá, sbitá z prken a svlaků, závěsy pásové, v ploše vrat vynechaný menší obdélný vstup (1. pol 19. stol.?). V levé polovině vstup do sklepa, částečně předložené schody chráněné dřevěným přístřeškem. Okna vpravo od vstupu mají žulová ostění s vnější lištou, u ostatních ostění cihelná. Okno po pravé straně vjezdu redukované cihelnou zazdívkou na menší otvor se segmentovým záklenkem. Rámy dřevěné dvojité, u dvou oken v pravé části průčelí předsazené voštinové mříže. Přízemí ukončeno profilovanou kordonovou římsou. V patře šest okenních os (5-1), střední tři opatřena žulovým olištovaným ostěním, výplně jako výše popsané, poškozené. V pravé části fasády těsně nad terénem větrací otvor ze sklepa, cca obdélný zajištěný mříží z pásoviny. Průčelí ukončuje zděná korunní římsa se složitějším maltovým profilem. Jižní průčelí o dvou okenních osách. V přízemí okna obdélná zazděná. Přízemí ukončeno profilovanou kordonovou římsou. V patře dvě obdélná okna se zděným ostěním a výše popsanými výplněmi. Průčelí ukončuje zděná korunní římsa se složitějším maltovým profilem. Střecha ukončena valbou.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram