Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří

ANOTACE

Původně vrcholně gotický kostel, přestavěný v baroku a v 19. století. Složený z obdélné lodi, užšího presbytáře s polygonálním závěrem a čtyřboké věže. Interiéry jsou částečně klenuté.

DĚJINY

Jádro z poč. 14. stol. (obvodové zdivo presbytáře a V části lodi). Barokně rozšířeno ve 2. čtvrti 18. stol. Úprava helmic z konce 19. stol.

POPIS

Kostel v dominantní poloze vůči obci, v nejvýše položeném místě při jižním okraji. Spádovaná plocha ze severu ohraničena opěrnou zídkou z nasucho kladených kamenů, prolomenou dvěma schodišti (ze SZ a SV) s kamennými stupni a cihelnými zídkami. Kostel jednolodní orientovaný. K obdélné lodi připojen z východu užší presbytář s trojbokým závěrem (3 str. osmiúhelníka). Po severním boku presbytáře čtyřboká čtyřpatrová věž. K východní zdi věže a severní presbytáře přiložený cca čtvercový schodišťový přístavek. Střecha lodi sedlová s námětky pokrytá eternitovými šablonami a s plechovými vylezáky. Nad presbytářem sedlová střecha s valbami nad závěrem a sedlem při věži, hřeben nevýrazně níže než u lodi, kryto eternitovými šablonami. Střecha věže mansardová jehlancová, s okosenými hranami, spodní část lehce projmutá, horní část strmá v patě výrazněji podseknutá, krytina z měděného plechu, na hrotnici makovice a kříž. Sokl lodi předsazený a hladce omítnutý, korunní římsa cihelná profilovaná. Západní štít zděný, v patě soklík ukončený oblounem, plochu štítu člení pilastry s iónskými hlavicemi na tři pole a nesou kladí ukončené spojitou římsou. V patách postranních křídel voluty s kamennými koulemi, vyšší střední pole vrcholí složitějším konvex-konkávně zvlněným tympanonem krytým žulovými deskami, ve vrcholu osazený kovaný křížek. Na ploše štítu torzo slunečních hodin. Západní průčelí rozděleno pilastry na tři pole, nároží okosená, pilastry při nárožích jednoduché, vnitřní asymetricky svazkové, iónské hlavice s píšťalami a vejcovcem, dříky pilastrů protaženy až do korunní římsy. V polích vymezených pilastry ploché lisénové rámce s vykrojenými rohy. Stejné pilastry rozdělují podélné fasády na tři pole. V ose západní fasády zazděný obdélný vstup s žulovým ostěním se soklíky, dvojitou lištou, uchy a vrstveným klenákem. Zhruba na rozhraní západní a střední třetiny délky podélných stěn se rýsuje armatura ze žulových kvádrů naznačující středověkou délku lodi. K východu zdivo z lomového kamene a žuly, v západním zbytku smíšené zdivo. Jihovýchodní nároží zpevněno žulovými kvádry. V západní části severní stěny obdélný žulový portál, ostění profilováno vnější lištou s uchy, v líci dřevěné dvoukřídlé dveře s kazetami a křížovými závěsy (asi 2. pol. 19. stol.). Nad vstupem plastický omítkový erb Trauttmansdorffů. V podélných stěnách tři páry obdélných oken s lištovými šambránami s klenákem, okraje nadpraží podepřeny zvlněnými konzolkami, ostění po obvodě mírně okosené, rám železný dělený se šestihrany do olova (pravděpodobně 18. stol.). Korunní profilovaná římsa presbytáře výše než u lodi. Nároží armována žulovými kvádry, zdivo z lomového kamene a žuly. Při nárožích zbytky lisén. V jižní stěně dvě vysoká okna s téměř půlkruhovým záklenkem, rám železný dělený se šestihrany do olova (možná 18. stol.). V JV a V zdi užší lomené okno, nároží špalet z dlouhých kvádrů, v JV okně kružba tvořená jeptiškou a trojlistem se zaostřenými listy ve vrcholu, cca uprostřed výšky okno rozděleno vodorovným prutem, ostění východního okna ukončeno vodorovně s konzolkami při okrajích, rámy železné se šestihrany do olova (patrně barokní), okolo oken zbytky plastických šambrán-původně kvádrovaných. V SV zdi zazděné okno obdobného tvaru jako JV okno, záklenek vyskládaný z plochého lomového kamene, zazdívka smíšená. Ze severu k presbytáři přiléhá věž s profilovanou korunní římsou, ve středu vzedmutou obloukem. Zdivo věže z lomového kamene a žuly, volná nároží armována žulovými kvádry, místy cihelné zazdívky kapes, v horní polovině štuková omítka, u posledního podlaží při nárožích široké lisény, v ploše vpadlá pole s obloukově vykrojenými rohy. V Z stěně obdélný žulový portálek s nadsvětlíkem, ostění profilované lištou, dveře hladké svlakové s pásovým závěsy (asi barokní), v nadsvětlíku dřevěný dělený rám a proplétaná mříž. Sakristie osvětlena od východu obdélným oknem se žulovým olištovaným ostěním, rám dřevěný dělený s proplétanou mříží (možná 18. stol.). Jižní část okna zakryta schodišťovým přístavkem. Ve 2. patře k S úzké štěrbinovité okénko. 3. patro osvětleno z každé strany nižším obdélným oknem se segmentovým záklenkem a s hladkou šambránou, okenice dřevěná žaluziová (novodobá). K věži přiléhá ze západu schodišťový přístavek s valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Zdivo cihelné, pouze ve spodní partii místy lomový kámen. Při volném nároží lisény a pás pod římsou, v severní stěně obdélný vstup s žulovým ostěním, dveře dřevěné hladké se svlaky (asi 20. stol.). Nad vstupem vpadlina ukončená segmentem. Na východní straně jedno úzké obdélné okénko, rám nahrazený prutem z pásoviny.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram