08.10.2023

Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem

Vážení spoluobčané,

s cílem podpořit participaci občanů a získat vaše cenné názory a návrhy ohledně využití veřejného prostranství a majetku naší obce, jsme připravili Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem. Jak jistě víte, obec momentálně pracuje na novém strategickém plánu rozvoje obce, krajinotvorné studii a územním plánu, které budou přispívat k celkovému rozvoji naší obce tak, aby se sladily zájmy občanů, finanční možnosti obce a možnosti konkrétního využití příslušných dotačních titulů využitelných při řešení dílčích a komplexních změn.

Vaše individuální názory a připomínky jsou pro nás klíčové, neboť chceme zajistit, aby tyto plány co nejvíce odpovídaly vašim potřebám a přáním. Dotazník se zaměřuje na vaše pohledy a návrhy týkající se využití veřejného prostoru a majetku obce. Vaše spokojenost a konstruktivní připomínky budou pečlivě analyzovány a využity k posouzení finančních možností obce a vhodného využití dostupných dotačních titulů. Výsledky vyhodnocení budou zpracovány a prezentovány společně s Ateliérem K světu, zpracovatelem územního plánu a zpracovatelem krajinotvorné studie. Tyto návrhy budou projednány s veřejností v rámci veřejného setkání, na kterém budete mít možnost seznámit se s konkrétními výsledky návrhů a vyjádřit k nim své názory. Navíc vám předložíme grafické zobrazení těchto studií a návrhů prostřednictvím výstavy.

Dotazník můžete vyplnit buď elektronicky - Dotazník spokojenosti s veřejným prostorem, nebo vám bude distribuována paírová podoba dotazníku s možností jeho písemného vyplnění. Elektronický dotazník dotazník lze odeslat elektronicky, bude automaticky zpracován. Vyplněnou vytištěnou verzi ankety vhazujte prosím do schránky obecního úřadu.

Je žádoucí, aby dotazník vyplnili individuálně  všichni členové rodiny, každý může mít jiné potřeby a návrhy. Je zcela samozřejmé, že bychom byli rádi, aby dotazník byl vyplněn všemi věkovými kategoriemi občanů obcí Semněvice, Pocinovice a Šlovice. Dotazníky jsou distribuovány i občanům, kteří v obci nemají trvalé bydliště, ale v obci vlastní nemovitosti.

Uzávěrka odevzdání vyplněné ankety je 31. 10. 2023

Děkujeme vám za vaši účast a spolupráci v tomto důležitém procesu, který směřuje k vytvoření obce, která bude lépe odrážet potřeby nás všech. Vážíme si vašeho času, který jste vyplnění dotazníku věnovali.

S pozdravem Mgr. Antonín Kolář, starosta obce

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram