25.09.2023

Spolupráce obce s krajinným ateliérem fakulty architektury ČVUT Praha

Dne 25.9. se starosta obce Mgr. Antonín Kolář setkal se studenty ateliéru krajinné architektury ČVUT, který vede doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. Na setkání se ladila strategie společného setkání v Semněvicích a zajištění podmínek pro zdárný průběh terénního výzkumu. Byly stanoveny základní priority, kterým se studenti budou při svém výzkumu zabývat. Zohledněny byly potřeby obce tak, aby výsledky pečlivého komplexního výzkumu a analýzy byly využitelné nejen pro potřeby obce, ale případně i pro potřeby vlastníků pozemků v katastru obce.

Byly stanoveny základní priority studie:

  • přírodní poměry a ochrana přírody
  • gistorický vývoj krajiny a sídla, struktura sídla, jeho funkce a proporce
  • voda v krajině, vodní toky, vodní plochy, způsob nakládání s vodou v obci - dešťová, splašková, pitná
  • zásahy lidské činnosti do krajiny - lesy, zemědělská půda, eroze, technické sítě, komunikace
  • člověk v krajině - veřejná prostranství, vyhlídky, oblíbená místa, propustnost, průchodnost, dostupnost
  • vliv klimatických změn na utváření krajiny a života v ní

Stanoven byl též harmonogram konzultací a prezentace jednotlivých dílčích výsledků.

< Události obce
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram