Spolupráce obce s krajinným ateliérem fakulty architektury ČVUT Praha

25.09.2023

Spolupráce obce s krajinným ateliérem fakulty architektury ČVUT Praha

25.09.2023, autor: starosta

Dne 25.9. se starosta obce Mgr. Antonín Kolář setkal se studenty ateliéru krajinné architektury ČVUT, který vede doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D. Na setkání se ladila strategie společného setkání v Semněvicích a zajištění podmínek pro zdárný průběh terénního výzkumu. Byly stanoveny základní priority, kterým se studenti budou při svém výzkumu zabývat. Zohledněny byly potřeby obce tak, aby výsledky pečlivého komplexního výzkumu a analýzy byly využitelné nejen pro potřeby obce, ale případně i pro potřeby vlastníků pozemků v katastru obce.

Byly stanoveny základní priority studie:

  • přírodní poměry a ochrana přírody
  • gistorický vývoj krajiny a sídla, struktura sídla, jeho funkce a proporce
  • voda v krajině, vodní toky, vodní plochy, způsob nakládání s vodou v obci - dešťová, splašková, pitná
  • zásahy lidské činnosti do krajiny - lesy, zemědělská půda, eroze, technické sítě, komunikace
  • člověk v krajině - veřejná prostranství, vyhlídky, oblíbená místa, propustnost, průchodnost, dostupnost
  • vliv klimatických změn na utváření krajiny a života v ní

Stanoven byl též harmonogram konzultací a prezentace jednotlivých dílčích výsledků.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram